Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің ардагерлері 2020 жылғы қызметтің қорытындысын шығарды

Сыбайласжемқорлыққақарсықызметтіңардагерлеркеңесі2020 жылғыжұмысқорытындысына арналған отырысұйымдастырды. Ардагерлеркеңесініңіс-шарасынасыбайласжемқорлыққақарсыіс-қимылагенттігініңТөрағасы Алик Шпекбаевқатысты.

Соныменқатар, кездесугеАгенттіктіңқұрылымдықбөлімшелерініңбасшыларыжәне онлайн режимдеаумақтықдепартаменттер мен ардагерлеркеңесініңоблыстықфилиалдарыныңбасшыларықатысты.

ҰрпақтарсабақтастығыСыбайласжемқорлыққақарсықызметтіңмаңыздықұрамдасбөлігіболыптабылады.

Осығанбайланысты, 2020 жылғышілдедеСыбайласжемқорлыққақарсықызметтіңардагерлеркеңесіқұрылды, олтәрбиежұмысынжүргізу, оқытужәнеАнтикорқызметкерлерінеқызметтікіс-әрекеттегітәжірибемен бөлісужәнеәдістемеліккөмеккөрсетуарқылыжекеқұрамқызметініңтиімділігінарттыруғабелсендіқатысады.

Ардагерлеркеңесініңтөрағасы Рустам Ибраимов 2020 жылдыңқорытындысыншығараотырып, осы бағыттардағыжұмыснәтижелерітуралыхабардаретті. Сондай-ақағымдағыжылғажұмыстыңнегізгібасымдықтарыбелгіленді. Соныменқатар, кездесубарысындаҚызылорда, Павлодар облыстарыжәне Шымкент қаласыбойыншааумақтықфилиалдартөрағаларыныңбаяндамаларытыңдалды.

Алик ШпекбаевардагерлерұйымдарыныңбасшыларынАнтикордыңхалықаралықынтымақтастықсаласындағыбастамаларыментаныстырды, ҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасынжетілдіру, қызметкерлердіңәлеуметтікқорғалуынарттыру, мемлекеттікқызметшілердіңсыбайласжемқорлыққұқықбұзушылықтарынжасағаныүшінжауапкершілігінкүшейтубойыншажүргізіліпжатқанжұмыстарғажекетоқталды.

Кездесусоңындаардагерлеркеңесініңқызметінжетілдірубойыншаұсыныстаренгізілді.

КездесугеқатысушыларАгенттікжанындағыконсультативтік-кеңесшіоргандармен, «Адалдықалаңы», «Адалкөмек»жобалықкеңселерімен, арнайымониторингтіктоппен, республикалықақпараттық-ағартушылықштабпенардагерлердіңынтымақтастықмәселелерінеерекшеназараударды.

Сондай-ақ, ардагерлеркеңесіменСыбайласжемқорлыққақарсықызметардагерлерініңтәжірибесінжасқызметкерлергеәдістемеліккөмеккөрсету, олардыңарасындаадалжәнемінсізқызметқұндылықтарыннасихаттау үшін, Агенттіктіңсыбайласжемқорлыққақарсыіс-қимылжәнеқұқыққорғауқызметінөткерусаласындағызаң шығарушылыққызметінебелсендіқатысуүшінкеңіненқолданудышешті.