112 денсаулық сақтау субъектісімен 274 шарт жасалды

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шымкент қаласы бойынша филиалының 2020 жылы пациенттердің құқығын қорғау мақсатында көрсетілген медициналық қызметтің сапасы мен көлеміне жүргізілген мониторинг бойынша
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шымкент қаласы бойынша филиалы 2020 жылға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 109 денсаулық сақтау субъектілерімен (2019ж.-91) медициналық қызметтерді сатып алуға шарт жасалған, оның ішінде 77 — 70,6% жеке меншік медициналық мекеме (2019 г.- 58).

Медициналық көмек көрсететін 112 денсаулық сақтау субъектісімен 274 шарт жасалды, оның ішінде: тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде -134 шарт, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде аясында -140 шарт жасалған.
Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде стационарлық, стационарды алмастыратын көмек, туберкулезбен, ВИЧ/СПИД, наркомания, алколголизм, психикалық және онкологиялық аурулармен ауыратын науқастарға мамандандырылған стационарлық көмек , паллиативті көмек, клиникалық-диагностикалық қызмет оның ішінде жан басына шаққандағы комплекстен тыс клиникалық-диагностикалық қызмет, медициналық-санитариялық алғашқы көмек, жедел медициналық көмек, қан қызметі және патологиялық-анатомиялық көмек көрсетіледі.
Медициналық қызметтің сапасын мониторингтеу бөлімінің қызметі пациенттің құқығын қорғауға, бекітілген Стандартқа сай медициналық көмек көрсетілуін және оның сапасын жаксартуға бағдарланған.
Филиал сарапшылары мониторинг жүргізу барысында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде енгізудің өзекті сұрақтары бойынша, медициналық қызметтің қолжетімділігін жақсарту, басқарылатын аурулар бағдарламасын енгізу бойынша, аймақтық қызметтің компонентін ынталандыру, жалпы тажирибелі дәрігердің қызмет көрсететін аймақтағы халық санын 1700 асырмай жүктемесін төмендетуге түсіндірме жұмыстары жүргізіледі.
Көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын жақсарту мақсатында ішкі аудит қызметі бойынша жауапты мамандарға бөлім сарапшылары үнемі әдістемелік көмек көрсетіп отырады.
Филиал медициналық қызметтер берушінің медициналық құжаттарының сәйкестігіне, өндіріс базасына, медициналық құрал жабдықтардың, медициналық қызметкерлердің біліктілігіне және сатып алуга ұсынған құжаттардың сәйкестігіне, медициналық қызметтің сапасы мен көлеміне мониторинг жүргізеді.
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шымкент қаласы бойынша филиалы медициналық қызметтің сапасы мен көлемі бойынша Сатып алу шартында айқындалған міндеттемелерге жоспарлы мониторинг жүргізу нәтижесінде көрсетілген медициналық көмек бойынша жалпы сомасы 955 495 163,0 тенге құрайтын 71 413 ақау анықталды. Ағымдағы мониторинг нәтижесінде 16 876 ақау анықталып 741 106 966,33 тенге ақы төлеуден ұсталды. Сонымен қатар мониторинг жүргізу нәтижесінде Сатып алу шарты бойынша көзделген міндеттемелерді орындамаганы үшін 6 Қызметтер берушімен шарт бұзылды оның ішінде 4 медициналық-санитариялық алғашқы көмек және 2 стационарлық, стационарды алмастыратын көмек көрсететін мекеме.
2020 жылдың мониторинг қорытындысы бойынша Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасына жүйелі сипаттағы кемшіліктер бойынша және денсаулық сақтау субьектілерінің материалды -техникалық жабдықталуы, мамандардың дайындығы және төсек қорын бөлуде басым бағытты ескеріп көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын жақсарту бойынша ұсыныстар жолданады.

Информация
По итогам мониторинга качества и объема медицинских услуг с позиции защиты интересов пациента Филиала по г.Шымкент некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» за 2020 год

Филиал по городу Шымкент НАО «Фонд социального медицинского страхования» в январе 2020 года заключил договора закупа на оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования с 109 субъектом здравоохранения (2019 г. — 91), в том числе 77 частных, которые составили 70, 6% (2019 г.- 58).
Количество поставщиков медицинских услуг 112 составлено 274 договоров, в том числе : количество договоров, заключенных в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи -134 количество договоров, заключенных в системе обязательного социального медицинского страхования -140.
В рамках договора оказания в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи оказываются стационарная, стационарозамещающая, паллиативная, специализированная помощь больным страдающим туберкулезом, ВИЧ/СПИД, наркоманией, алкоголизмом, психическими и онкологическими заболеваниями, реабилитационная и паллиативная помощь, клинико-диагностическая помощь, в том числе консультативно-диагностические услуги вне комплексно по душевой норматив, первичная медико-социальная помощь, скорая, служба крови и патологоанатомическая помощь.
Деятельность отдела мониторинга качества медицинских услуг направлена на защиту интересов и прав пациента, с учетом соблюдения Стандартов оказания медицинской помощи и повышения его качества.
В ходе мониторинга экспертами Филиала проводится разъяснительная работа по актуальным вопросам внедрения системе обязательного социального медицинского страхования, улучшения доступности медицинских услуг, по внедрению программы управления заболеваниями, стимулирующего компонента участковой службы, снижению нагрузки на врач общей практики путем снижения количества обслуживаемого населения до 1700 человек. В ходе мониторинга субъектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-социальную помощь вышеуказанные аспекты освящаются в заключениях и будут мониторироваться на постоянной основе.
С целью улучшения качества медицинской помощи экспертами отдела на постоянной основе проводится работа по оказанию методической помощи ответственным по службе внутреннего аудита.
Филиалом проводится мониторинг соответствия медицинской документации поставщиков медицинских услуг, наличия производственной базы, медобородудования, квалификации медперсонала и их соответствие поданным заявка, качество и объем медицинских услуг.
По результатам планового мониторинга договорных обязательств по качеству и объему медицинских услуг, филиалом Фонда по городу Шымкент выявлено 71 413 дефектов по качеству оказании медицинской помощи на общую сумму 955 495 163,0 тенге. По результатам текущего мониторинга подтверждены 16 876 дефектов и сняты с оплаты 741 106 966,33 тенге. Также, по результатам мониторинга расторгнуты договора с 6-ю поставщиками за неисполнение договорных обязательств 4-мя организациями первично медико — санитарная помощь и 2-мя организациями, оказывающими стационарную и стационарозамещающую помощь.
По итогам мониторинга за 2020 года в Управление здравоохранения г.Шымкент будет направлена информация по замечаниям системного характера и рекомендации по улучшению качества оказания медицинской помощи, а именно по распределению коечного фонда с учетом приоритетных направлений, материально- техническому оснащению и подготовке кадров субъектов здравоохранения и т.д.